ARS VITRARIA BOHEMIAE
Národní Cena za přinos českému a moravskému sklářství

Cena Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR

Sklo reprezentuje v naší historii i současnosti fenomén tvořivosti lidské osobnosti i synergii celého spektra specializací realizačního týmu. Sklo - jako specifický materiál pro úspěšný design či unikátní hotové dílo - v sobě snoubí hledačství lidského ducha se schopností inovovat podmínky realizovatelnosti a znalostí obchodní rovnice nabídky a poptávky. Od samého počátku bylo sklo vnímáno jako zcela ojedinělý předmět reprezentace a jako dar patřil vždy mezi symboly luxusu a lidské kreativity. Umělecká tvořivost pak překročila česko-moravské země do celého světa, kde získávala respekt hodný pozornosti i těch nejvýše postavených elit. Jméno českého skla si získalo známku věrnosti a původnosti. Většina světových osobností a elit zná pojem českého skla či českého křišťálu. Významné světové projekty jsou stavěny či dekorovány naším sklem právě s ohledem na originalitu a kvalitu provedení. Z výše jmenovaných důvodů cítíme v současné době za potřebné uvést do života svébytnou cenu pro kreativní přístup k českému sklářství ať z oblasti umělecké a řemeslné, tak z oblasti technologické a průmyslové nebo z oblasti marketingové a obchodní.

Obor sklářství stojí na tradici a inovacích ve všech svých vývojových úrovních a výrobních podobách. Vedle čistě automatizované výroby s dokonalostí high-tech kultury nabízí sklářství kreativitu v unikátních řemeslných dílnách, kde tradiční postupy jsou předávány po generace z otců na syny a vnuky. Dotýkáme se tu specifické zručnosti i k dokonalosti dovedeným technologickým řešením, která překvapují v konečném díle a reprezentují Českou republiku v mezinárodní konkurenci. Kulturně-sociální aspekt sklářského oboru při všech komplikovanostech národních, generačních a transdisciplinárních tvoří zcela homogenní komunitu, na jejíž životaschopnosti závisí další existence oboru samotného i jeho tvůrců a zpracovatelů. Je proto nanejvýše důležité ocenit duchovní i materiální hybatele českého a moravského sklářství. Je přímo nutné vyzdvihnout osobnosti i celé týmy či podniky, které reinvestují své zkušenosti a zisk do další udržitelnosti oboru a stávají se tak přímo nositeli kreativity - kreativity pro člověka tolik podstatné, bez které se stává jen nástrojem a ztrácí svou identitu; kreativity vizionářské, která modeluje cíl a nutí všemi prostředky k jeho dosažení; kreativity uplatnění, které nachází nová místa a nové zájemce o skleněný produkt.

Pro ministra kultury

je přednostním zájmem ocenit uměleckou osobitost tvůrců skla stejně jako ocenění zachování tradice, která je neodmyslitelnou součástí naší kultury. Rozsah tvůrčího fenoménu českých a moravských sklářů, designérů a solitérních umělců infiltroval všechny podoby sklářské produkce od architektury a sochy či objekt, přes užitkové a dekorativní sklo v interiéru až po svítidla. Dotýká se lidského těla v podobě sklenice či bižuterie, které hraničí s unikátním klenotem.  Sklářské společenství žije v ojedinělé ostré konkurenci uvnitř sebe samé a jen silné osobnosti dokáží překonat nejrůznější tlaky a nezdary procesu hledání. Jen malé procento z těchto kreativních bytostí dokázalo uskutečnit svou vizi v materiálu. A ještě menší promile z těch hledajících dokázalo vyjít po hraně novátorství a ovlivnili tím sklářství natolik, že dali vzniknout svébytné technice či dokonce ucelené technologii skla. Takové osobnosti zasluhují naší zvláštní pozornosti, ocenění a poděkování. Tyto osobnosti tvoří životadárný most k tomu, co bude.
Kategorie cen MK ČR: rytec, brusič, sklář - sklofoukač, malíř, výtvarník

Pro ministra průmyslu a obchodu
je nejvýznamnějším ten, kdo udržuje dobré jméno tradiční značky stejně jako ten, kdo buduje značku novou ať národního či mezinárodního rozsahu. České a moravské sklářství tvoří významného zaměstnavatele - dokonce reprezentativního v některých krajích ČR. Úspěch průmyslového oboru představují celé realizační týmy. V nich či vedle nich koexistují významní solitérní producenti, kteří často ovlivňují nápaditostí a zručností podniky vysoké sériové produkce. Pro průmyslovou výrobu mají zásadní význam technologové a technici, bez nichž by sklo nepřekračovalo ekonomicko-obchodní nároky. Podpora odborných, podnikatelských a obchodních špiček oceňuje tradiční komunitu českomoravského sklářství a významně tím motivuje její prestiž. Zájem o tento specifický druh podnikání nese v sobě podstatnou podporu životaschopnosti oboru a jeho tvůrců. Právě jejich oceněním přichází do obecné povědomosti informace o dynamice našeho sklářství a o smysluplné nabídce zaměstnání v kreativním průmyslu, jakým sklářství bezesporu je.
Kategorie cen MPO ČR: technolog, technik, architekt, marketér, výrobní podnik

Pro ministra zahraničí
Pro ministra zahraničí je a bylo vždy sklo objektem státní reprezentace a mezinárodní prestiže. Vedle státních darů se česko-moravské sklo stalo uznávaným objektem zájmu na mezinárodních výstavách či jako součást významných světových projektů. Dodávky do prezidentských či královských paláců a reprezentativních sídel spoluutvářelo dobré jméno našemu sklářství a stalo se světově známou známkou. Cena Ministerstva zahraničí ČR za Progresivní sklářský projekt reprezentující české sklo v zahraničí je oceňován zahraniční přesah českého a moravského sklářství ve všech možných podobách. Nejvýznamnější realizací se míní projekt uskutečněný českými a moravskými výrobci skla pro zahraniční teritorium a náležitého rozsahu a významu projektu. Podpora osobností, které překročily hranice sklářství České republiky, náleží právem do roviny vyslanců české tvořivosti a schopnosti prosadit se ve světové konkurenci se svým unikátním přístupem a schopností zaujmout. Velvyslanectví a Českého centra by tak mohla programově otevřít část svých prostor kreativitě českomoravského sklářství ať solitérním tvůrcům, tak značkám a uskupením. Výstavy pořádané pod záštitou velvyslanců a ministra zahraničí dávají prezentaci v zahraničí vyšší stupeň pozornosti a mediální důležitosti. Prezentace oceněných je přirozenou podporou talentu tvůrčího, řemeslného, podnikatelského a obchodního - což přináší zpětný efekt česko-moravské sklářské komunitě v podobě mediální známosti a samozřejmě v podobě obchodní známosti spojené s potenciálním získáním zahraničních zakázek. Český trh je velice malý pro tak intenzivní potenciál zdejšího skla. Pro jeho dlouhodobou udržitelnost je podpora sklářství jako tradičního, moderního a kreativního průmyslu v zahraničí zcela podstatná a neodmyslitelná.
Kategorie ceny MZV ČR: Progresivní sklářský projekt reprezentující české sklo v zahraničí

Mise a vize Ceny AV Bohemiae
Posláním této ceny je vyzdvižení oborové výjimečnosti českých a moravských tvůrců skla. Umělec většinou přichází s vizí, konceptem pro realizaci tak, jak mu jeho genius a představivost dovolí se vyjádřit. Pak přichází ke slovu řemeslnost a schopnost realizace v materiálu zcela unikátním, jakým sklo je již ve svém prvopočátku. Umělec či designér je tedy vždy závislý na technologii skla, na zvládnutí technické přípravy a v neposlední řadě na sklářském umu samotných sklářů a následných brusičů, rytců a malířů skla. Přitom na jejich ocenění se v posledních dvou dekádách zapomnělo. Výkony brusiče skla často připomínají vysoké umění Zenového mistra. Sebemenší chybička může znamenat zničení celého díla. Stejně tak můžeme hodnotit výkon rytce, který dokáže zhmotňovat iluze hlubokých prostorů v síle několika milimetrů. Malíři skla dokáží zpracovávat povrchy ploch i dynamických tvaru unikátním rukopisem či přesnou replikou předlohy. Za zmínku stojí samozřejmě i svítidla, která dnes získávají absolutní převahu v atraktivitě. A zcela výsadní jsou výkony při realizaci skla v architektuře, kde dimenze překračují měřítko člověka a přitom evokují lehkost až samozřejmost v proporcích a zpracování.

Takto by se dala popsat díla hodná našeho zájmu ocenění. Díky Ceně Ars Vitraria Bohemiae může ministr kultury vyzdvihnout lokálně významného řemeslníka: formaře, technologa, skláře, brusiče, rytce a malíře. Stejně tak budou moci býti ocenění celé týmy spolupracující na významném projektu. Cena tak oslaví nejen tvůrce konceptu / designu, ale i jeho realizátory s důrazem na specifičnost české sklářské provenience v kontextu světového význam skla jako fenoménu užitkového u dekorativního. Cílem Českomoravského sklářského klastru je naplňování této ceny a garance odborné znalosti při jejím udílení. Vzhledem ke struktuře klastru můžeme vstoupit do lokalit, které v celorepublikovém pohledu nezpozorujeme. Unikátnost genia loci a v něm působícího umělce či řemeslníka vždy tvoří svébytný mikrokosmos.  Ars Vitraria Bohemiae tuto autenticitu vyhledává a oceňuje.

Projekt byl podpořen: