Detailní Přehled aktuálních opatření


A/ Přehled opatření v oblasti daní

 • Posunutí úhrady záloh na silniční daň splatných v dubnu a v červenci - úhrada nejpozději do 15. 10. 2020. Zároveň jsou prominuty sankce (úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) v případě pozdní úhrady záloh splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.
  • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Návrhy úprav byly 24. 3. 2020 přijaty PSP, nyní je musí schválit Senát a prezident.
 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu FO a PO a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. 7. 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem.
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020.
 • Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.


B/ Zaměstnávání cizinců - opatření Vlády ČR

 • Po dobu trvání nouzového stavu jsou cizinci oprávněně pobývající v ČR ke dni vyhlášení nouzového stavu oprávnění setrvat v ČR a nemusí řešit pobytové záležitosti (bod II. usnesení vlády č. 198 z 12. 3. 2020);
 • Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobých schengenských víz se prodlužuje na dobu do 60 dnů od skončení nouzového stavu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci prodloužit pracovní smlouvu (usnesení č. 248 z 18. 3. 2020);
 • Pro zaměstnance se zaměstnaneckou kartou odpadá jinak platné šestiměsíční omezení pro změnu zaměstnavatele;
 • Zaměstnanci s modrou nebo zaměstnaneckou kartou v případě přechodu k zaměstnavateli provádějícímu krizová opatření nebo napomáhajícímu k provádění krizových opatření v nouzovém stavu oznamují tuto změnu nejpozději v den nástupu – standardně 30 dnů předem.

Body výše jsou obsahem usnesení Vlády ČR z 19. 3. 2020.

C/ Podpora exportu - Balíček opatření EGAP

EGAP připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou, resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb, kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost. Podrobnější informace k dispozici zde.

D/ Nouzový balíček MZV ČR věcí pro české firmy

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou. Opatření navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené MPO, EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu v pěti oblastech:

 • Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 • Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 • Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 • Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 • Využití služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu. 


F/ Doporučení MZ ČR: Jak při práci používat roušky a ochranné pomůcky

Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje látkovou roušku či respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se osoba pohybuje a činnost, kterou provozuje. Současně je důležité klást důraz na správné nasazování a sundávání, včetně likvidace. Používání speciálních ochranných pomůcek na nesprávných místech může mít za následek jejich nedostatek.

Respirátory FFP3, společně s ochranou očí, by měli používat primárně zdravotničtí pracovníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, ale také pracovníci čističek odpadních vod, kteří se pohybují v blízkosti technologií provozu s výskytem vodních par.

Respirátory FFP2 jsou vhodné pro ostatní lékaře, lékárníky, zdravotnický personál na odběrových místech, zubní lékaře, prodavače, řidiče MHD, hasiče, policisty a příslušníky armády, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. V neposlední řadě také v potravinářském průmyslu, v tzv. čistých provozech.

Pro běžné občany, ostatní profese a činnosti, včetně pracovníků v průmyslu či potravinářství, jsou doporučovány roušky jednorázové nebo i látkové, případně respirátory FFP1.

Celé doporučení si můžete přečíst zde.

E/ Zachraň práci!: Nová platforma umožní dočasné sdílení zaměstnanců mezi firmami

Hospodářská komora vyzývá zaměstnavatele, aby se zapojili do celostátního projektu Zachraň práci! Umožní jim místo propouštění zaměstnanců je dočasně přidělit jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři začali přijímat na bezplatné lince 800 222 121, zpřístupněna jim je aplikace WorkLinks.com
Více zde: www.komora.cz/zachranpraci/

G/ Moratorium na splácení hypoték, úvěrů a půjček

Vláda schválila 1. 4. 2020 návrh zavedení odkladu všech hypoték a úvěrů podnikatelů i spotřebitelů u bankovních i nebankovních institucí. Týká se všech úvěrů před 26. 3. 2020. Odklad bude možný na 3 nebo 6 měsíců dle volby klienta banky, k čemuž se bude muset klient aktivně přihlásit, jinak běží dále splátkový režim jako doposud. Odklad se týká i úroků, splátky se dále nenavýší, pouze se prodlouží doba splácení. U podnikatelských úvěrů fyzických osob jde o odklad jistiny + úroku, u právnických osob pouze o odklad jistiny, úroky se platí i v průběhu moratoria. Smluvní úroky zůstávají v původní výši, tzn. odkládá se vše mimo úroků právnických osob. Spotřebitelské úvěry budou ve stejném režimu, týká se právnických i fyzických osob. Strop úroků se stanoví jako repo sazba + 8 %, tedy 9% (na ochranu spotřebitele, neboť úroky od nebankovních institucí jsou velmi vysoké). Klient si opět může vybrat odklad na 3 nebo 6 měsíců a aktivně se přihlásí. Tento režim bude bez poplatků. Moratorium se netýká revolvingu, faktoringu a úvěru na platebních kartách.

Více na stránkách MF ČR – zde.

F/ Veřejné tržiště: Spojujeme Česko

Na světě jistě existuje spousta možností a řešení, které by mohly pomoci bojovat s virem Covid-19. Mnoho jednotlivců i organizací se snaží pomáhat v oblasti dodávek zařízení, nabízejí tvořivá obchodní řešení, služby nebo sdílení osvědčených postupů. Chybí však schopnost účinně všechny vstupy zpracovat, přezkoumat a zhodnotit tak, aby řešení bylo co nejrychlejší a zaměřovalo se na nejkritičtější body. Z iniciativy MPO a agentury CzechInvest a za podpory Svazu průmyslu a dopravy proto vznikl portál CoVpoint, který má pomocí zapojení českých firem zajistit potřebné materiály a produkty. CoVpoint představuje portál, který přijímá a třídí počáteční vstupy z různých směrů, pomáhá navazovat efektivní spojení a umožňuje rychlou realizaci.

Více zde.

H/ Exekuce a insolvence

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může zaměstnancům a OSVČ hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení.

Odklad exekuce ZDE, snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení ZDE.

Důležité odkazy


Důležitá telefonní čísla

 • Infolinka ministerstva dopravy: 225 131 810
 • Infolinky ministerstva zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
 • Infolinky ministerstva vnitra – režim na hranicích, pohyb občanů, pobyt a pohyb cizinců: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396
 • Informační linka pro dotazy související s koronavirem: 1212
 • Speciální infolinka MPO pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444
 • Finanční správa: 225 092 392


Aktualizace: 8. 5. 2020.
Zdroje: ÚVČR, MPO ČR, MPSV ČR, MS ČR, MZV ČR, MZ ČR, MV ČR, MF ČR, HK ČR, FS ČR, SP ČR, AMSP ČR, EGAP, BUSINESINFO, COVPOINT, ČMZRB, WORKLINKS.